ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی متعارف

تیپ شخصیتی متعارف وسازمان یافته: افرادی سارمان یافته، مرتب، واقع بین، پیگیر، انعطاف ناپذیر، کارآمد، وظیفه شناس، مطیع، فاقد تخیل، مدافع و صرفه جو به فعالیت های جسمانی علاقه ای ندارند. دوست دارند با داده ها کار کنند. توانایی...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی هنردوست

تیپ شخصیتی هنری: افرادی احساسی، نامرتب، آرمان گرا، خیال پرداز، مستقل، شمی، درون نگر، مبتکر، ابراز گر، حساس، مبهم، غیر سنتی ودارای منش و روحیه بازی هستند. در بیان وشناسایی خصوصیت خود مهارت دارند. کمتر به کنترل خود...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی متهور

تیپ شخصیتی متهور افرادی ماجراجو، بلندپرواز، مطمدن به خود، برون نگر، هیجان طلب،معاشرتی، خوش بین، باانرژی، رهبر، مایل به جمع آوری دارایی، آگاه بهمنابع مختلف، باشوق، مقتدر و ریسک کننده اند. دوست دارند با مردم...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی جستجوگر

تیپ شخصیتی جستجوگر: افرادی خودمختار، تحلیلگر، محتاط، نقاد، کنجکاو، مستقل، روشنفکر، درون نگر، بدبین، پیچیده، دقیق، منطقی، فروتن و کناره گیر آنها طرفدار اصلاحات اساسی و بنیادین هستند آنها اهل تفکر، سازماندهی و استدلال اند. روابط اجتماعی قوی ندارند. دوست...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی اجتماعی

تیپ شخصیتی اجتماعی: افرادی مسؤول، صمیمی، آرمان گرا، سخاوتمند، باکیاست، مهربان، همدل، خوش مشرب، مبادی آداب، معاشرتی، صبور، دارای روحیه همکاری، متقاعد مننده، مشوق، فهمیده و اهل رفاقت و دوستی اند. دوست دارند بامردم کار کنند تا آنهارا...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
تیپ های شخصیتی هالند

تحلیل تیپ شخصیت شغلی واقع گرا

تیپ شخصیتی واقع گرا افرادی مصر، واقع بین، جدی در کار، انعطاف ناپذیر، مادی گرا، سرسخت و متواضع اند. دارای توانایی بدنی ومکانیکی هستند. علاقه مند به کار با اشیا، ماشین ها، ابزار، گیاهان و حیوانات هستند. به دنبال مزد...

ادامه نوشته