درباره آزمون شخصیت شناسی هالند

در رغبت سنج هالند سعی می شود غلبه یکی از تیپ های شخصیتی بر سایر تیپ ها تعیین شود.نظریه ی تصمیم گیری شغلی هالند، نظریه ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود 50 سال توسط هالند و دیگران به کار رفته و هم اکنون نیز در مدارس، دانشگا هها، بازار کار و دیگر محیط ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سودمندی و اعتبار آن در کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و آفریقایی مورد تایید قرار گرفته است. هالند شش نوع تیپ شخصیتی را معرفی می کند و سپس مشاغل مناسب آنها را نیز ارائه می دهد.تیپ شخصیتی اجتماعی:
افرادی مسؤول، صمیمی، آرمان گرا، سخاوتمند، باکیاست، مهربان،
همدل، خوش مشرب، مبادی آداب، معاشرتی، صبور، دارای روحیه
همکاری، متقاعد مننده، مشوق، فهمیده و اهل رفاقت و دوستی اند.
دوست دارند بامردم کار کنند تا آنهارا آگاه و مطلع نمایند.
دارای مهارت های کلامی هستند.
علاقمند به امدادگری، تعلیم، درمان، مشاوره و خدمت به دیگران با
تکیه بر روابط میان فردی هستند.
برای بهبود امور دیگران تلاش فراوان میکنند.
عاشق خدمات اجتماعیند.
از دید دیگران افرادی مردم دوست، خوش خلق و برون گرا هستند.
به فعالیت های مکانیکی و فنی علاقه ای ندارند.
برای حل مشکلات زندگی خود، راه حا های احساسی)درك
احساسات خود و دیگری( را انتخاب میکنند.
مشاغل مناسب تیپ شخصیتی اجتماعی براسا تست هالند:
مدیر مدرسه
معلم
مربی الهیات و علوم دینی
مربی تربیتی
جامعه شناس
روانشناس
مشاور خانواده
مدیرمهد کودك
کارشناس/ مدیر کتابداری
کارشناس/ مدیر بخش
آموزش
مربی مهد کودك
فیزیوتراپیست
روانکاو
مدیر سازمان های خیریه
استاد دانشگاه
پرستار
مورخ
مدیر کارگزینی
رییس پلیس
کارشناس مطالعات خانواده
روانشناس صنعتی
مشاور تحصیلی
مشاور شغلی
کارشناس روابط عمومی
مددکار اجتماعی
کاردان بهداشت دهان و دندان
افسر پلیس
مامور آگاهی